Compartimentering

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Compartimentering


Noodmaatregelen - Compartimentering

Bij regionale keringen kan gedacht worden aan compartimenteringswerken in de boezem. Dit kan door de aanwezige keringen te sluiten, maar kan ook door een comparitmentering aan te brengen na of bij een dreigende doorbraak. Rijnland heeft hier een studie naar gedaan in 2004.

Onder compartimentering verstaan we het opdelen van een gebied in kleinere eenheden of compartimenten . In de meeste gevallen spreekt men van compartimentering van dijkringen die worden opgedeeld in kleinere dijkringen. Er kan sprake zijn van compartimentering van zowel land als boezem.

Het hoofddoel van compartimentering is het verkleinen van het oppervlak dat overstroomd raakt, primair vanuit de gedachte dat het overstroomde oppervlak zeer bepalend is voor de schade van overstroming en voor de mate van maatschappelijke ontwrichting. Doel is dus de overstromingsrisico’s te verkleinen door de gevolgen van overstroming te beperken"

Compartimentering kan in het boezemsysteem de volgende doelen hebben:

  • beperken van het overstromingsrisico; gevolgenbeperking van een dijkdoorbraak door de omvang van het overstromingsgebied te beperken of ter preventie door de belasting op de dijk te verlagen/verminderen.
  • waterkwaliteit; isoleren van de verontreiniging en/of afschermen van kwetsbare gebieden.

Er zijn verschillende soorten kunstwerken waarmee men kan compartimenteren in de boezem. Te denken valt aan balgkeringen, klepstuwen, en keersluizen. Compartimentering van de boezem is niets nieuws. In het boezemstelsel van laag Nederland (beheersgebied van bijvoorbeeld Rijnland en Delfland) bevinden zich zogenaamde BWO-keringen (Bescherming van de Waterstaatswerken in Oorlogstijd).

Compartimentering (bron: B. Kolen et al, 2007)


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

Het betreft hier een zogenaamde BWO-kering welke geautomatiseerd is. Deze keringen worden toegepast om het boezemsysteem van HHDelfland te compartimenteren. Dit om de gevolgen van een inundatie vanuit de boezem te beperken, maar ook bij waterverontreiniging.